رهبری

رهبری اعتماد آفرین

رهبران با اجرای چهار اصل عمده ، به افراد خود باخته ، گروههای ایستا و بی تحرک و سازمانهای کند و تنبل ، نیرو و انرژی می دهند : باور خود به انسان ها و …

ادامه نوشته »