چرا می گوییم مزد قانونی اداره کار؟ چرا نمی گوییم ح

 

به فهرست کیرندگان : به همه ی عزیزانی که دوستشان دارم.

ماده 41 قانون کار: میزان حد اقل دستمزد

 • شورایعالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزدکارگران رابرای سراسرکشورویا صنایع گوناگون با در نظر گرفتن موارد زیر تعیین کند:
 • حداقل مزد باتوجه به درصد تورمی اعلان شده بانک مرکزی ، تعیین می گردد.
 • حداقل مزد باید به گونه ای باشد که زندگی یک خانواده راتامین نماید.( خانواده با دولت است).

چرا می گوییم مزد قانونی اداره کار؟ چرا نمی گوییم حد اقل دستمزد تعیین شده؟

 • ماده 41 قانون کار با عنوان " حد اقل دستمزد " همه ساله مبلغی را بر اساس درصد تورم تعیین می کند.
 • قانون دستور می دهد که هیچکس حق ندارد از این حد اقل ، به کارگری کم تر مزد بدهد.
 • متاسفانه بیشتر، آگاهانه و کم تر از روی نا آگاهی وقتی شخصی را استخدام می کنیم برای تعیین دستمزد به وی می گوییم : " ما حقوق قانون کار را برایت در نظر می گیریم ".
 • این یک اشتباه فاحش است یا یک مغالطه  آگاهانه است . چرا ؟
 • به این نکته توجه کنید :

حد اقل دستمزد قانون کار برای شخصی در نظر گرفته شده که کم سواد یا بی سواد است .

حد اقل دستمزد برای کسی در نظر گرفته می شود که بی تجربه یا کم تجربه است.

حد اقل دستمزد برای کسی در نطر گرفته می شود که هنوز بازار کار را تجربه نکرده است.

 • کارگران اکثرا اطلاع ندارند که قانون کار همه ساله "حد اقل " دستمزد روزانه را تعیین می کند نه دستمزد قانونی را، تفاوت است میان این دو.
 • کارفرمایان یا نمایندگان آنان هم خیلی حق به جانب می گویند که ما حقوق اداره کار را برایتان در نظر می گیریم.
 • فرض کنیم  در یک ماه پنج نفر کارگر استخدام می کنیم :

دو نفر بی سواد یا کم سواد و مجرد بدون تجربه کاری ،چون حق نداریم از حد اقل حقوق کم تر مزد تعیین کنیم ، به آن ها می گوییم حقوق قانون کار را به شما می دهیم.

دو نفر با مدرک دیپلم و یک تا دو سال سابقه کارو متاهل استخدام می کنیم برای آن ها هم حد اقل مزد را با عنوان مزد قانون کار در نظر می گیریم.

یک نفر هم باز نشسته و با نوه و نبیره استخدام می کنیم و به اوهم می گوییممزد قانون کار را می دهیم.

 • هرسه گروه حد اقل دستمزد قانونی را با عنوان مزد قانون کار می گیرند ، آن ها چاره ای ندارند ، چون کار کم است ، بیکاری زیاد است.
 • ما چرا کم عدالتی ، کم انصافی و خود فریبی می کنیم ؟
 • حد اقل دستمزد با مزد قانونی تفاوت دارد ، همه این مطلب را می دانیم و خود را به نا آگاهی می زنیم.
 • مزد قانونی یعنی حد اقل دستمزد به اضافه حق تجربه کار ، به اضافه حق تخصص کار به اضافه حق شایستگی در کار و...
 • افتاده ایم به جان هم و از استثمار غرب می گوییم و از استعمار دیگران سینه چاک می کنیم.
 • مگر می شود یک نفر با همه تکنیک ها و اغلب نرم افزار های کامپیوتر آشنا باشد و حد اقل دستمزد را با منت و بنام مزد قانون کار برایش تعیین کنیم؟
 • کارگر جوشکار است ، فلز کار است ، پرسکار است باسواد است ، متاهل است برای همه حداقل دستمزد را با عنوان مزد قانون کار ، تعیین می کنیم.
 • از خودمان شروع کنیم ، اگر در جای آنان قرار داشتیم و چنین ناروایی بر ما می شد، چه قضاوتی می کردیم.
 • بیایید از این پس خود فریبی و دیگر فریبی نکنیم و زمان استخدام به نیروی کار جسورانه بگوییم هرکه می خواهی باش و هرچه تجربه و تخصص داری ،  داشته باش ، ما از حداقل دستمزد بیشتر نمی دهیم ، می خواهی کارکن نمی خواهی خدا حافظ. ولی نگوییم " حقوق قانونی اداره کار را می دهیم "

ارادتمند - پاکزاد

 


نوشته شده توسط احمد پاکزاد در پنجشنبه 1395/08/20 .

+