تغییر

افراد در مقابل تغییر:

1-تغییر را می سازند،

2-تغییر را پیش بینی میکنند،

3-با هر تغییری، تغییر می کنند،

4-در برابر تغییر مقاومت می کنند،

 

گروه اول کار آفرینان جامعه،

گروه دوم مدیران جامعه،

گروه سوم طبقه متوسط جامعه،

و گروه چهارم افراد جاهل جامعه هستند،

و در حقیقت:

کسانیکه پس از تغییر، تغییر می کنند زنده خواهند ماند.

کسانیکه با تغییر، تغییر می کنند موفق خواهند شد.

و کسانیکه تغییر را به وجود می آورند دیگران را رهبری خواهند کرد.


نوشته شده توسط فرهاد علیزاده در يكشنبه 1397/11/28 .

+