مدیریت از نقطه ی صفر چیست؟

مدیریت از نقطه ی صفر چیست؟

هر موقعیت نقطه صفر خاص خود و نحوه مدیریت خاص خود را داراست لیکن باتوجه به آنچه که در محتوای هر موقعیتی می گنجد مدیریت از نقطه ی صفر محملی است که مدیر با علم به نتیجه ی عملکردهای گذشته روشها و پیش فرضهای غلط گذشته را زیر پا می گذارد و با بهره گیری از ویژگی های یاری دهنده مدیریت از نقطه ی صفر که در ذیل به آن پرداخته می شود و با تعاریفی نو از موقعیت که تکیه گاه محکم تری مبتنی بر تعریف صحیح تری از موفقیت و شکست دارند از نقطه صفر شروع می کند.

نقطه صفر کجاست؟

نقطه صفر محدوده مشخصی ندارد. یک مدیر دارای شرایط مطلوب در موقعیت نیز می تواند برای تضمین و استحکام موقعیت موردنظر از نقطه صفر شروع کند.درواقع، حرکت از نقطه ی صفر شروعی دوباره با اندیشه ای از نوع مدیریت از نقطه صفر است.

مدیریت از نقطه ی صفر

 ابزارهای مدیریت از نقطه ی صفر کدامند؟

ابزارهای مدیریت از نقطه ی صفر عبارت است از: تحلیل موقعیت، اصلاح تعاریف عملی موفقیت و شکست موقعیت و ویژگی های یاری دهنده مدیریت از نقطه صفر

تحلیل موقعیت:

بررسی و تحلیل یک موقعیت خاص باتوجه به پیچیدگی های هر موقعیت خاص کلید رمزهای مختص به آن موقعیت را دارد. لیکن انتخاب دیدگاه مناسب برای تحلیل صحیح و سریع هر موقعیت شرط اولیه و لازم است.

اصلاح تعاریف عملی موفقیت و شکست موقعیت:

پس از تحلیل موقعیت در نقطه ی ص فر و کنکاش در اهداف، برنامه های راهبردها، عملکردها و عوامل مؤثر در موفقیت و شکست به شناختی عینی تر و تعریفی دقیق تر از موفقیت و شکست موقعیت می رسیم.

ویژگی های یاری دهنده مدیریت از نقطه صفر:

در ادامه به تعدادی از ویژگی های یاری دهنده مدیریت از نقطه صفر که از ابزارهای ضروری ب رای مدیریت از نقطه ی صفر هستند، اشاره می کنیم

۱- تعیین نقطه شروع و پایان

اگر ندانیم نقطه ی شروع کجاست از هر کجا شروع کنیم به هیچ جا نمی رسیم و اگر ندانیم مقصدمان کجاست به هر نقطه ای که پرسیم مطلوب ما نخواهد بود.

دویدن به نقطه شروع:

فراموش نکنیم از نقطه صفر باید شروع کنیم. پس ضروری است زمینه های لازم برای شروع از نقطه صفر از جمله تعاریف اصلاح شده ای از موقعیت و نیازهای آن را مهیا کنید.

 ۳- رک و صریح بودن

ابهام گرایی و رک نبودن که ریشه های مختلفی مثل ترس و عدم اعتماد به دیگران دارد، مانعی است بلند که باید برای رسیدن به اهداف موقعیت، ارتباطات سالم در مجموعه و زمینه های جدید موفقیت در یک فضای صمیمی از آن عبور

۴- اگر می خواهیم تیم خوبی داشته باشیم، خود خوب باشیم

به زبان ساده برای رسیدن به نیکی و موفقیت در آنچه که مطلوب ماست، باید جوهره خوبی را در موقعیت جاری کرد. اگر در موقعیت مدیر، راستی و درستی جاری باشد، به تبع آن اعتماد هست، همدوستی هست، هم افزایی هست، هم پایانی هست و مطمئنا موفقیت هم هست و یک مدیر به عنوان عنصر انتقال فرهنگ، نقش عمده ای در ایجاد فضایی زلال و نیک در موقعیت ایفا می کند.

 ۵- پرهیز از حرافی

زیاد حرف نزنیم و الا چشمهایمان هم باید گوش بدهند، و حرفهایمان باید در متن عملکردمان قرار گیرد

۶- گرایشها را فراموش کنیم و منطق گرا باشیم

تنها اولویت ما کار ماست و بقیه مسائل فرع این مصلحت است. در این خصوص استفاده از مشاوران خارجی در موقعیت های بحرانی، نوع ناقصی از مدیریت از نقطه ی صفر است که در آن بعضی ویژگی های مدیریت از نقطه صفر من جمله پرهیز از گرایش و جانبداری لحاظ شده است

۷ – اندیشه گرایی:

بهتر است از تحمیل اندیشه (نقدپذیری و نقادی منصفانه ) جدا کردن خود از تعارفات و شعارگویی و بسته نگری و رسیدن به پله نقد موقعیت خویش، فراهم کردن فضای هم افزایی و همگرایی اندیشه ها.

 ۸ – اعتقاد عملی به کلمه نمی دانم در جایی که نمی دانیم:

انسان های آگاه ارزش این کلمه را می دانند. یقینا «نمی دانم» پله اول برای حرکت به سوی سکوی پرتاب دانستن است و این اعتقاد باید به عنوان یک فرهنگ به ویژه در بین مدیرانی که دارای اختیارات و حیطه ی عمل وسیع هستند و ندانستن در لای اختیاراتشان پنهان می شود و پیشامدهای غیرقابل پیش بینی در کمینشان است، جاری شود.

۹- آگاه باشیم که به زودی واقعیت های جاری از تصورات و پیش بینی های ما پیشی خواهند گرفت. دقت کنیم که قبل از سبقت، مرکب خود را عوض کنیم و تصورات و پیش بینی هایمان را بر واقعیت های جاری منطبق سازیم.

۱۰- جناب مدیر، هدف خردگرایی ابزاری است با ارزشی؟ مراقب باشیم به کدام سو قدم بر می داریم.

۱۱- جناب مدیر، اگر چه به هدفهای موقعیت دست نیافته ایم به چه میزانی خود را مسؤول می دانیم؟ اگر وضعیت فعلی به دلیل عدم کفایت در مدیریت ما در موقعیت بوده است، بهترین مدیریت ترک مدیریت به نحو مقتضی است. چیزی که در بین مدیران ژاپنی به وفور دیده می شود.

۱۲- به یاد داشته باشیم اتفاقات بد معمول و معلول شرایط بد است. شرایط بد چیست و راههای جلوگیری و مدارا با شرایط بد در هر م وقعیت کدام است، راقب محیط باشیم، آن گونه که بر آن سوار باشیم و نه بالعکس.

۱۳- نقطه ی صفر:

هر نقطه پایانی نقطه آغاز دیگری است. باید به این باور برسیم که موفقیت یک امر نسبی است و پس از رسیدن به یک موفقیت کوچک در یک سطح بالاتر تازه در نقطه شروع قرار گرفته ایم.

 ۱۴- پله های موفقیت:

در هر فعالیتی اصل آن چیزی است که ما را به موفقیت می رساند، نه آن چیزی که موفقیت را تعریف می کند. مقصود این است که مراقب باشیم اصلی که موفقیت را تعریف می کند دایره آن را محدود نکنیم، بلکه آن اصل بسان سرچشمه ای باشد برای رسیدن به موفقیت های بعدی

 ۱۵ – ایجاد سیستم بهره وری فکری و تصمیم گیری در موقعیت:

از طریق ایجاد فرهنگ مشورت، فناوری اطلاعات، بهبود ارتباطات و نخبه پذیری در موقعیت و …

۱۶- چیزهایی که به ذهن ما نرسید

همیشه باید اعتقاد داشته باشیم چیزی که ما به دنبال آن هستیم فراتر از آن چیزی است که در تصور ما می گنجد و آنچه که به ذهن و فکرما می رسد، بخش کوچکی است از آنچه که به فکر ما نرسیده است، بنابراین با تصورات خودبینانه راه ترقی را بر خود نبندیم.

 ۱۷ شبکه های ارتباطات:

روح و فضای هر موقعیتی دارای شبکه ای است از روابط کاری بین افراد، روابط حسی و اخلاقی، روابط بین افراد بیرون از موقعیت با افراد درون موقعیت، رابطه ی هر فرد با کارش و رابطهی مجموعه با وظایفشان و رابطهی موقعیت موردنظر با موقعیت های دیگر و… توجه داشته باشیم که در این شبکه پیچیده، یک نظام علت و معلولی حاکم است. پس، باید پیوسته با شناسایی و تحلیل این شبکه به تنظیم و تعدیل آن پرداخت. البته با توجه به گستردگی این شبکه، استفاده از نظرات مشاوران می تواند یاریگر باشد. پس ضروری است در نقطه صفر یکبار دیگر به تجزیه وتحلیل این شبکه بپردازیم

 ۱۸- هدف موقعیت:

هر مدیری (در هر موقعیت و جایگاه )دارای شرح وظایفی است، اما لازمهی موفقیت یک مدیر پیش از آنکه انجام شرح وظایف باشد رسیدن به هدف موقعیت است. حواسمان هست که در بند بوروکراسی کاغذبازی نیفتیم و تمرکز فکری و فعالیت های عملی را در مسیر رسیدن به هدف موقعیت قرار دهیم

مدیران ایران

۰ پاسخ به "مدیریت از نقطه ی صفر چیست؟"

ارسال یک پیغام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

© کلیه حقوق برای «مدیران ایران» محفوظ است.
X