شش سیگما

الگوها و ابزارهای شش سیگما

شش سیگما (Six Sigma ) استراتژی تحول سازمانی است استراتژی     تحولی ۶sigma ، سیستمی است که موجب توسعه و گسترش متدهای مدیریتی، آماری و نهایتاً...