مديريت استعدادها (شايد Talent Management)

از سال 85 ذهنم درگير يك ايده است و نميدانم بگويم جرات اجراي آن را نداشته ام يا عرضه اجراي آن را نداشته ام به هر حال اجرا نكرده ام و سعي ميكنم در توجيه اين بي عرضگي يا بي جراتي 
بگويم " اين ايده در فضاي كسب و كار ايران جواب نميدهد " ، به هر حال اكنون مينويسم و از اعضاي اين گروه دوست داشتني و فرهيخته كه علاقمند هستند و جرات و عرضه بيشتري دارند ميخواهم مرا در اجراي آن ياري دهند ، نياز استعداد سنجي علمي ، صحيح و استاندارد از مقطع كنكور ، متوسطه و حتي ابتدايي به چشم ميخورد ، به اين ترتيب كه نوجوانان را با تست هاي استاندارد جهاني كه هم علمي باشد و هم متناسب با فرهنگ كشورمان ، تحت سنجش قرار دهيم و در كنار رشته تحصيلي آمادميك كه در دانشگاه مشغول آن ميشوند ، مهارتهاي متناسب با استعدادشان را به آنها ارائه دهيم ، يكي از بزرگترين آسيبهاي اجتماعي اين روزهاي كشورمان خيل ميليوني جوانان تحصيلكرده بيكار است ، شايد با سنجش استعداد يك جوان در سن 15 سالگي بفهميم كه او بايد يك وكيل حرفه اي سالم و شاد و خوشبخت  شود به جاي اينكه يك پزشك متخصص قلب افسرده و بي روح و بي انگيزه و شايد بيكار باشد ( اگرچه بيكار بودن او  منفعت جامعه را در پي دارد ) . 


نوشته شده توسط سيد محسن عليزاده طباطبايي در پنجشنبه 1395/07/08 .

+