مدیریت

مدیریت ارتباطات است ، هرچه بیشتر فنون و هنر ارتباطات آموخته شود مدیریت بهتری انجام میشود .آدمهای موفق ، ارتباط بهتری میتوانند برقرار کنند. یکی از کلید های مهم ارتباطات :

اول بفهمید بعد فهمانده شوید


نوشته شده توسط محمد علي رقابی در شنبه 1395/08/01 .

+