جای خالی «اندیشکده راهبری» در باشگاه مدیران ایران

اینکه چرا جای چنین اندیشکده ای در باشگاه مدیران خالیست ، پاسخی بسیار ساده اما بوفور راهبردی دارد. چون جامعه ی دانشی ما بشدت نیازمند اتخاذ رویکرد «راهبری مدیریت» است. حتی دانشکده های مدیریت ما نیازمند تغییر نگرش از درون و بازتعریف فرایندهای مدیریتی با عنوان فرایندهای راهبری مدیریت هستند.راهبری مدیریت از این جهت که ما در سطح جامعه به وفور مدیر داریم . اما اگر درسطح کلان و بصورتی سیستماتیک به عملکردها بنگریم می بینیم که مدیریت ها همچنان بصورت متراکم و پراکنده فعالیت می کنند و حتی اگر قرار است در پست مدیریتی هرازگاهی مدیران خوش اندیش را درچارچوب تعریف راهبر بگنجانیم بازهم آنان را گرفتارعملکردهای جزیره ای می بییم که به خروجی مورد انتظار که همانا توسعه میهن است ، دست نمی یابند.

و اما نقش باشگاه مدیران ایران در این زمینه چیست ؟ اندیشکده ی راهبری چه ارتباطی با باشگاه مذکور دارد و اصولا قرار است با تعریف چنین اندیشکده ای آن هم بصورت مجازی چه اتفاقی بیفتد؟ بزرگترین چالش جامعه ی دانشی کشور این است که علیرغم وجود تئوریسین ها و نظریه پردازان میهنی که دارای سطح دانش و معلومات بالایی نیز هستند متاسفانه، نظریات ارایه شده عموما به صورت مصاحبه ها یا سخنرانی دانشی ، روی صفحات رایانه ، پست های تلگرام یا درنشریات یا درسطح جزوه های دانشگاهی درج و درنهایت آرشیو می شود.اگر هم بازخوردی داشته باشد بسیار جزئی است . بنابراین اندیشکده ی راهبری می تواند راه کار مناسبی برای آغاز مسیری درست ( نه یک شبه) در فرایند توسعه باشد.

با این توضیح که تمامی اندیشوران میهنی با حضور و قلم فرسایی در اندیشکده ی پژوهشی مدیران با حضور اندیشوران ژرف اندیش ( نه الزاما استاد؛ زیرا در شرایط فعلی جهانی که دانش و معلومات به نحو فزاینده ای درحال گسترش است و هیچ مقامی با بالاترین سطح معلومات نیز صلاح نیست، ادعای استادی حتی در رشته ی خاصی را داشته باشد) می توانند شروع فعالیت  و ایده پردازی خود را (در وهله ی نخست بصورت مجازی) جشن بگیرند و در عمل جهت دهنده و هدایتگر حرکت مدیران درمسیر دستیابی به آرمان توسعه باشد.

در این راستا تمامی راهبردیست هایی که در دانشکده های مدیریت کشور ، سازمان مدیریت صنعتی و....درخود توانایی راهبردنویسی را می بینند اصلح است قلم بدست بگیرند و در اندیشکده ی مذکور بپاس «راهبری مدیریت » بنگارند، تا در نهایت استراتژی ویژه و روزآمدی نگارش یافته و با رای مجازی اعضای باشگاه بعنوان راهبرد اندیشکده اتخاذ و مدنظر قرار گیرد.اندیشکده ی راهبری می تواند با تدوین راهبردهای مذکور در مسیر حاکمیت مجازی ایده های خلاقانه گام گذاشته و مدیران کشور را درفضایی دانشی هدایت کند و آرام آرام  ایده های راهبردی اندیشکده در دستگاه های اجرایی عینیت یابد.کوتاه سخن اینکه اگر دغدغه ی توسعه ی میهن داریم و می خواهیم برنامه های جامع توسعه ی فرهنگی اجتماعی و.....برای کشور بنویسیم ؛خبرگان میهن بویژه سایت مدیران ایران بایستی به ندای ایجاد «اندیشکدهی راهبری» لبیک گفته و از هم اکنون قلم ها رویکرد یکپارچه سازی استراتژی کلیه دانشکده های مدیریت و پیوستن آنان به جرگه ی دانشکده های «راهبری مدیریت» را اتخاذ و به تدوین و جاری سازی فرایندهای آن برخیزند.

با نهایت سپاس و ستایش از اهالی قلم و ایده وران میهنی

ارادتمند: سامرند داودی-1395/6/27

 


نوشته شده توسط سامرند داودی در شنبه 1395/06/27 .

+