تغییر در خود

از دیگران شکایت نمیکنم ،بلکه خودم را تغییر میدهم.  چرا که کفش پوشیدن راحت تر از فرش  کردن دنیاست. 

مبارزه انسان را داغ میکند و تجربه انسان را پخته  میکند.

هر داغی روزی سرد می شود اما هیچ پخته ای دیگر خام نمیشود. 


نوشته شده توسط مسعود مروتی در پنجشنبه 1397/10/20 .

+