کارگاه آموزشی کوچینگ

کوچینگ، مهارتی کلیدی برای مدیران و رهبران موفق قرن 21 است.
در این کارگاه آموزشی، استاد تیمور میری از انگلستان، تجربیات بین المللی خود را به شکلی کاملا کاربردی و اجرایی با شرکت کنندگان مطرح خواهند نمود .

تجربه کوچینگ گروهی بخش دوم این کارگاه بی نظیر خواهد بود و یک فرصت عالی برای تمام مدیران و رهبران کسب و کارهای بزرگ و کوچک است تا بتوانند با استفاده از کوچینگ عملکرد خودشان ، مدیرانشان و پرسنلشان را ارتقایی جدی دهند.

باشگاه مدیران ایران - کوچینگ به شرکت کنندگان گواهینامه حضور توسط مدیران ایران و با امضای استاد تیمور میری تقدیم خواهد شد.


+