گفتگو ی دوستانه با مهندس حسین عبدی

آقای مهندس حسین عبدی از اعضای خوب باشگاه مدیران ایران است و یکشنبه ۱۶ مهر ساعت هفت تا نه شب ما را مهمان تجربه های شیرینش خواهد کرد.

جوانی که از دست فروشی شروع کرده و اکنون مالک کارخانه بزرگ تولید قطعات خودرو شده است حتما تجربه های شیرین و جالبی برای شنیدن خواهد داشت .
 

 

آقای مهندس حسین عبدی از اعضای خوب باشگاه مدیران ایران است و یکشنبه ۱۶ مهر ساعت هفت تا نه شب ما را مهمان تجربه های شیرینش خواهد کرد.

جوانی که از دست فروشی شروع کرده و اکنون مالک کارخانه بزرگ تولید قطعات خودرو شده است حتما تجربه های شیرین و جالبی برای شنیدن خواهد داشت .
گر چه روزهای سخت او که در دوران تحصیل با دستفروشی برای کمک خرجی خانواده، دوران دانشجوئی و مسافر کشی با پیکان فرسوده قرمز ، و شب کاری دوران سربازی به سختی سپری شد ولی او امروز در زمانی کوتاه به کارآفرینی شایسته و تحسین برانگیز برای ۴۰۰ نفر بدل شده.
او نه تنها فرزند سرمایه دار نبود، بلکه در محله ای پایین شهر در تبریز بزرگ شد. او نه تنها ژن خوب آقازاده ها را نداشت که فرزند کارگر زحمتکش آهنگری بود.
 

حسین عبدی


+