سرکار خانم فرشته پيشاهنگ صديقي
اينجانب با سمت مشاورمنابع انساني و با برخورداري از مسئوليت اجتماعي توانمندسازي و مديريت استعدادهاي منابع انساني بعنوان باارزشترين سرمايه هاي هر سازمان بمنظور بهبود واثربخشيي فعاليتهاي سازماني در راستاي توسعه وتعالي سازمانهاي كشور در زمينه هاي طراحي و اجراي جديدترين الگوهاي استخدامي ويژه سازمان با بهره گيري از آزمونهاي استاندارد/ تجزيه وتحليل مشاغل ، گريدينگ شغلي، طراحي ساختار سازماني ، ،شرح شغل هاي سازماني در مقياس ONET/ طراحي و اجراي الگوهاي ارزشيابي و سيستمهاي نوين نگهداشت منابع انساني/آسيب شناسي و پاتولوژي سازمان در حوزه منابع انساني /پياده سازي و نهادينه سازي استانداردهاي منابع انساني ماننداستاندارد34000 تعالي منابع انساني و ...فعاليت مينمايم. مجموعه اين اقدامات منتج به همراستايي استراتژيهاي منابع انساني با استراتژيهاي سازمان و به تبع آن سود آوري و ايجاد فرهنگ كمال و تعالي در سازمان خواهد گرديد.
سازمان: مشاورمنابع انساني سازمانها / كشتيراني جمهوري اسلامي / بدر الكتديك /كلينيك ايران نوين/آزادنت رسانه و. ( مشاور منابع انساني سازمان ها )
رشته تحصیلی: مديريت
استان: تهران

ا


کد معرف برای ثبت نام دیگران: 7609
نوع عضویت در باشگاه مدیران ایران: عادی

اطلاعات بیشتر مانند رزومه یا ارسال پیام خصوصی، فقط برای اعضای طلایی قابل مشاهده است.

همین الان طلایی شوید!
+