تصاویر دومین ضیافت مدیران ایران

دومین ضیافت مدیران ایران در 17 مهر 93 و در مکانی فوق العاده برگزار شد : منزلی که منصوب به عمه ناصرالدین شاه است !
امیدواریم ارتباطاتی که در این ضیافت برقرار شد هم مانند ارزش ملکی که ضیافت در آن بود، ارزشمند، گرانبها و ماندنی باشد.


+