گزارش نشست آبان 97

در آخرین یکشنبه آبان ماه هم همچون تمام آخرین یکشنبه های زیبای دیگر دور هم جمع شدیم و اینبار هم ساعاتی عالی را با مدیرانی از کسب و کارهای مختلف گذراندیم.

این ماه شبکه سازی را به شکلی جدید در باغ طهرون فرحزاد، تجربه کردیم .


این که هر نشست و جلسه برای هدف بزرگی تشکیل بشود، خوب است؛ اما خوب تر این است که بعد از جلسه هم، حال همه خوب باشد. خوب تر این است که از آمدنمان به باشگاه، حس خوبی داشته باشیم...

و این، هدفی است که ما در جلسات باشگاه به دنبال آنیم. خوشحالیم که چهره های دوستان، مؤید این حال است...

با هم گزارش تصویری این نشست را ببنیم:

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+