گزارش نشست آذر 98

حاصل کارگه گون و مکان این همه نیست

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

غرض اینست و اگرنه دا و جان این همه نیست24 آذر سال 98 به نیت شب یلدا در نیاوران دور هم جمع شدیم . این نشست با موضوع 6 کلاه تفکر توسط خانم دکتر مفاخری.حافط خوانیتوسط دکتر گایینی و خاطراتی توسط دکتر کاظمی از جو ویتالی  و کلی خاطرات خوب یلدایی برگزار شد .
 


 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

ابتدا خانم دکتر مفاخری در مورد 6 کلاه تفکر صحبت کردند و مشارکت حضار در انواع تفکر بینظیر بود .

 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

سپس آقای دکتر کاظمی در مورد تجربه حضور در سخنرانی جوو ویتالی برایمان گفتند و گذیده مطالب را مطرح کردند.

 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

سپس آقای دکتر گایینی حافظ خوانی برنامه را برعهده گرفتند و از دل کتاب حافط شیرازی اشعاری را که از جان و دل بود برایمان خواندند .

 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

و در نهایت به رسم همیشه عکس های تکی و دست جمعی و کلی خاطرات ماندگار در این نشست برایمان به یادگار ماند و جای دیگر دوستان بسیار خالی بود .

 

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

باشگاه مدیران ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اگر سوالی دارید، می توانید همینجا مطرح کنید :
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک : نظر ، پیشنهاد یا سوال شما :

+