فرصت های ویژه اعضای باشگاه مدیران ایران :
فقط اعضای طلایی می توانند فرصت ها و پیشنهادات ویژه را مطرح کنند ولی همه اعضا امکان استفاده از آنها را خواهند داشت.

  • مرکز طب کار پردیس سلامت در تمام سطوح سلامت کار قادر به ارائه خدمات می باشد ( از طرف جناب آقای حسن تقی ئی - قابل استفاده تا روز چهارشنبه 99/08/14 )
  • « 5درصد» تخفیف "مرکز تخصصی طب کار پردیس سلامت"برای شما مدیر ایرانی های عزیز ( از طرف جناب آقای حسن تقی ئی - قابل استفاده تا روز شنبه 99/08/10 )

  • اگر شما عضو طلایی باشگاه هستید، می توانید با ارائه پیشنهادات، فرصتها و تخفیف های ویژه، خدماتتان را به تعداد بیشتری معرفی کنید.
    +