گزارش نشست ماهیانه خرداد 96

طبق سنت باشگاه، یکشنبه آخر ِ خرداد 96 (28 خرداد) که مصادف بود با ماه مبارک رمضان، دور هم جمع شدیم و از همدیگر آموختیم. و تلاش کردیم که با یاری یکدیگر، راه فردا را آسان تر کنیم.


آقای دکتر پرویز درگی، رییس انجمن بازاریابی:

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

آقای دکتر مجتبی لشکربلوکی، استاد استراتژی و معاون وزیر اقتصاد:

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

نشست ماهیانه خرداد 96 باشگاه مدیران ایران

+