گزارش نشست شهریور 96

برای نشست ماهیانه باشگاه مدیران ایران در آخرین یکشنبه ماه، این بار به شهرک سینمایی غزالی رفتیم.

به همراه همدیگر و با راهنمایی لیدر شهرک، دوری در محله های قدیمی تهران زدیم. خاطره بازی کردیم و در هوایی قدیمی و دل انگیز، نفس کشیدیم.

با هم به گراند هتل رفتیم و به همراه موسیقی زنده ای زیبا و هیجان آمیز (!) شام خوردیم.+