چه تحقیقاتی معتبر بودن سیستم دیسک را نشان می دهد ؟

دپارتمان های روانشناسی و علوم رفتاری بسیاری از دانشگاه ها، تحقیقاتی در مورد اعتبار «مدل چهار تیپی رفتار انسان» انجام داده اند. در سال 1921، کارل یونگ ( Carl Jung ) در آلمان تیپ های رفتاری را منتشر کرد و چهار تیپ را شناسایی و توصیف کرد. ویلیام مولتون مارستون ( William Moulton Marston ) مدرک دکترای خود را در سال 1921 از هاروارد دریافت کرد و استاد هر دو دانشگاه های هاروارد و کلمبیا ( Harvard and Columbia ) بود. در سال 1928، او کتاب «احساسات افراد عادی» (The Emotions of Normal People ) را منتشر کرد و تئوری DISC خود را توسعه داد. در دهه 1950، والتر کلارک (Walter Clark) بر اساس کار مارستون «تحلیل بردار فعالیت» ( Activity Vector Analysis) که یک ابزار ارزشیابی می باشد را توسعه داد. امروزه بیش از 50 شرکت از تئوری DISC مارستون به عنوان مبنایی برای بررسی الگوهای رفتاری استفاده می کنند. کارشناسان در روان سنجی، اعتبار این ابزار را بررسی کرده اند و آن را با: مقیاس هوش بزرگسالان وکسلر (Wechsler Adult Intelligence Scale)، شاخص تیپ مایرز بریجز (Myers Briggs Type Indicator)، پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل (Cattell 16 Personality Factor Questionnaire)، پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) (MMPI)، آزمون علاقه استرانگ(Strong Interest Inventory) و پروفایل شخصی پرفورماکس (Performax Personal Profile)؛ مقایسه می کنند. ابزار دیسک مارستون برای بیش از 40 میلیون نفر در سرتاسر جهان اجرا شده است و نتایج آن مورد تایید و استفاده مراکز آموزشی و شرکت ها و کسب و کارها بوده است.


یش از 81% استفاده کنندگان ابزار دیسک آن را به عنوان یک گزارش بسیار دقیق از الگوی رفتار عادی شان ارزیابی کرده اند.

ارزیابی ابزار با توجه به تیپ شخصیتی افراد، به شرح ذیل بوده است:

افرادی که سبک D هستند، دقت ابزار را 91% اعلام کرده اند. افراد تیپ I، 94% ؛ افراد تیپ S دقت 85% را اعلام کرده اند در حالی که تیپ های C عدد 82% را اعلام نموده اند.

این یعنی دقت 49/88% با انحراف معیار 43/6%، به عبارت دیگر، گزارش تهیه شده توسط این فرآیند، در اکثر موقعیت ها توسط اکثر شرکت کنندگان بسیار دقیق ارزیابی شده است.

سایت های زیر در خصوص اعتبار و روایی ابزار دیسک مقالات و مستنداتی ارائه نموده اند.

https://www.discprofile.com/what-is-disc/disc-profiles-research,-reliability-and-validity-s/

https://www.discprofile.com/DiscProfile/media/PDFs-Other/Research%20Reports%20and%20White%20Papers/EverythingDiSCResearchReportAT.pdf

http://www.disclearningsolutions.com/reliability-and-validity-of-disc/

https://store-fc348.mybigcommerce.com/template/Styles/docs/1996_DiSC_Classic_and_MBTI_report.pdf

http://www.discoveryreport.com/disc_personality_model_validation.htm

http://www.axiomsoftware.com/disc/validity/disc-validity-and-reliability-the-roodt-report.ph
+