آیا ترکیب سبک ها وجود دارد ؟

بله، ما ترکیبی از ویژگی های D، I، S و C را دارا می باشیم و این ترکیب منحصر به فرد می باشد. همانطور که می دانیم دو فرد یکسان در دنیا وجود ندارند و این دسته بندی ها و الگوها برای کمک به شناخت بهتر افراد می باشد. بدلیل وجود این ترکیبات ما دچار تعارضات و استرس هایی می شویم و سعی می کنیم با همسان کردن و سازگار نمودن خود با محیط و افراد دیگر ارتباطات موفق تری برقرار نماییم.

+