من احساس میکنم از هرکدام از ویژگیها، مقداری را دارا هستم. آیا امکانپذیر است ؟

بله، این یکی از مزایای مدل DISC می باشد. هیچ شخصی به طور کامل D، I، S یا C نمی باشد. بلکه هر یک از ما ترکیبی از این چهار ویژگی را کم یا بیش داریم. ویژگی اصلی شما ویژگی است که شاخص آن از بقیه بیشتر است و با یکی از این چهار حرف شناخته می شوید اما ممکن است بقیه را نیز بالاتر از حد متوسط داشته باشید.

+