آیا سبک شخصیت «بهترین» یا ممتاز وجود دارد؟

خیر، ما در مدل DISC پانزده الگوی رفتاری را معرفی می کنیم و هیچ یک از الگوها برتری نسبت به الگوی دیگری ندارد، به بیان دیگر الگوی خوب یا بد نداریم ، هر الگوی رفتاری نقاط قوت و قابل بهبودی دارد و با توجه به شریط و محیط می توانیم آنرا ارزیابی کنیم. برای مثال فردی که دارای C بالایی می باشد و دیگر ابعاد D,I,S ایشان کم می باشد، اگر در شغل اطلاع رسانی ورودی شرکت مشغول شود با تمام نقاط قوتی که دارد بدلیل عدم تمایل به ارتباطات زیاد و پی در پی با مردم تمایلی به این شغل ندارد و احتملا به مرور عملکرد ضعیفی خواهد داشت و اگر خود را با شرایط تطبیق دهد انرژی و استرس زیادی در کار خواهد داشت ولی اگر فردی که I بالایی دارد در همین کار گمارده شود بسیار از کار خود لذت می برد. بنابراین ما در مدل دیسک ،الگوی برتر یا بدتر نداریم و این محیط ماست که وضعیت الگو را تعیین می کند .

هنگام مطالعه الگوها، در می یابیم که چرا ویژگی های بعضی از افراد به آن ها کمک می کند تا در فعالیت های معینی بهتر باشند. خبر خوب اینست که ما در مورد ویژگی های رفتاری صحبت می کنیم و این ویژگی ها قابل اکتساب و یادگیری می باشند و ما در طول زمان رشد می کنیم ، تغییر می کنیم ، بالغ می شویم و توان این را پیدا می کنیم که بتوانیم خودمان را با شرایط محیطی بهتر تطبیق دهیم.

+