انگیزهای افراد در هر یک از سبک ها چه چیزی می باشد ؟

افراد با تیپ شخصیتی D با بدست آوردن نتیجه نهایی ، کسب سود ، و دستاوردهای مورد انتظار انگیره کسب می کنند . انگیزه افراد I تفریح ، سفر ، موقعیت اجتماعی و دیده شدن است. انگیزه افراد S کمک به مردم ، برقراری دوستی و کسب قدردانی می باشد و تیپ های شخصیتی C از طریق ایجاد نظم ، قانون و ارزش ، برتری و ثبات انگیزه کسب می کنند.

+