نگرش هر تیپ به وظایف و کار چگونه است ؟

D = همین حالا و به سرعت کار را باید انجام داد

I= بعدا هم می شه انجام داد، کار باید سرگرم کننده باشه

S= از دیگران کمک بگیر، از روش های سنتی استفاده کن

C= کار را بهتره خودم و به طور دقیق انجام بدم

+