بزرگترین نیازهای هر تیپ چه می باشد؟

D نیاز به چالش و تسلط دارد.

I نیاز به شناخت و تعامل دارد.

S نیاز به قدردانی و خدمات دارد.

C نیاز به پاسخ های باکیفیت و درست دارد.

+