هر یک از این سبک ها چه گونه به یک کشمکش پاسخ می دهند؟

D کار خودش را می کند و راه خود را میرود
I اگر نتواند آرامش ایجاد کند به صورت شخصی حمله می کند
S با انتظارات هم سو می شود
C تا جایی که امکان دارد از مواجهات و کشمکش ها اجتناب می کند.
+