آیا سبک های رفتاری بر شیوه اداره کردن امور مالی افراد تاثیر می گذارد؟

قطعا، چون امور مالی شامل توجه به جزییات می باشد. در این جا نکته این است که این چهار سبک چه گونه به بودجه نگاه می کنند.

D بودجه را به سرعت مرور می کند اما وارد جزییات نمی شود. بودجه را یک برآورد غیردقیق تصور می کند که بایستی به اهداف و برنامه ها کمک کند.

I در توجیه آن مشکل دارد چون آن را بیش از حد تئوریک می داند و نه چیزی که بتوان با احساسات تجربه کرد یا به لحاظ احساسی ارزش گذاری کرد.

S به دلایل ایمنی، کمتر از بودجه خرج می کند و وقتی باید تصمیمات دشواری اتخاذ کند استرس زیادی در ارزش گذاری مسایل مردم در برابر محدودیت های مالی دارد.

C در محدوده بودجه باقی می ماند اما در یک حوزه صرفه جویی می کند تا کیفیت حوزه دیگری را بالا ببرد. اهداف و برنامه ها بایستی به بودجه بندی دقیق ختم شوند.

+