آیا سبک رفتاری با جنسیت رابطه دارد؟

قابل ذکر است که هیچ رابطه ای بین جنسیت و ویژگی های D، I، S و C وجود ندارد. شاید تصور عموم این باشد که مردان بیشتر D هستند و خانم های D نداریم ، خیر ما در هر چهار گروه خانم و آقای داریم و DISC ارتباطی به جنسیت ندارد. محیط و فرهنگ جامعه در ایجاد تیپ های رفتاری دخیل هستند و شرایط محیطی باعث می شود که افراد به سمت هر کدام از تیپ ها که جامعه مطلوب می داند سوق یابد.

+