آیا سبک رفتاری شما در طول زمان تغییر می کند؟

بله تحقیقات نشان می دهد که هر چند شما با سبک پایه یا طبیعی خود عجین هستید و این الگوی رفتاری در طول زندگی همراه شماست ولی محیط بر روی الگوی رفتاری شما تاثیر دارد زمانی که ما بر روی متعادل کردن رفتار خود کار می کنیم در ویژگی های خود بالغ می شوم یعنی اینکه توان درک رفتار دیگران و تطبیق با محیط را یاد می گیریم. برای مثال فرض کنید یک فرد I که علاقه زیادی به ارتباطات و گفتگو دارد و فردی کاملا برون گرا می باشد، به زندان انفرادی منتقل شود و بمدت یکماه با هیچ فردی در تماس نباشد، بعد از این مدت این فرد ویژگی های رفتاری I خود را تعدیل نموده است و کمتر صحبت می کند و توان بودن در تنهایی را خواهد داشت و اصطلاحا درون گرا می شود.

+