تعریف رفتار در الگوی رفتاری DISC

در مدل رفتاری DISC ، رفتار عبارت است از عمل و عکس العمل های قابل مشاهده از یک فرد در موقعیت ها و شرایط متفاوت که در این مدل به چهار نوع مجزا تقسیم بندی می شود. همه افراد به نسبت‌های متفاوتی از همه این تمایلات رفتاری برخوردار هستند، اما همواره میزان یک یا دو تمایل رفتاری در آنها بیشتر است که به آنها "سبک های غالب رفتاری" گفته می شود.

با تمرین و توجه به زبان بدن، کلمات و جملات فرد، تا حدودی می توان مدل رفتاری افراد را حدس زد. ولی شناخت دقیق مدل رفتاری افراد نیاز به استفاده از ابزار سنجش DISC (آزمون دیسک) دارد.


مدل رفتاری

    مدل رفتاری Dominance (الگوی رفتاری D یاسلطه گر): فرد به مسائل و چالش ها چگونه پاسخ می دهد.

    مدل رفتاری Influence (الگوی رفتاری I یا تاثیرگذار): فرد بر دیگران چگونه تاثیر می گذارد .

    مدل رفتاری Steadiness (الگوی رفتاری S یا باثبات): فرد نسبت به تغییرات محیط چگونه واکنش نشان می دهد.

    مدل رفتاری Conscientious (الگوی رفتاری C یا وظیفه محور)فرد به قوانین چگونه واکنش نشان می دهد.
+