چرا آگاهی از نوع شخصیت و رفتار افراد اهمیت دارند؟

     شناخت تیپ  شخصیتی به شما کمک می‌کند تا بتوانید با دیگران بهتر سخن بگویید.

     شناخت تیپ  شخصیتی به شما کمک می‌کند کشمکش‌هایتان را فیصله دهید و یا از آن‌ها پیش‌گیری کنید.

     شناخت تیپ  شخصیتی به شما کمک می‌کند تا تفاوت‌های دیگران را بهتر درک کنید

     شناخت تیپ  شخصیتی کمک می‌کند مقبول باشید و بر دیگران تأثیر مثبت داشته باشید

+