کاربردی های DISC

 DISC محبوب ترین ابزار ارزیابی رفتار در جهان شناخته شده است چون کاربردهای فراوانی دارد. همه دنیا از DISC به عنوان ابزار دستیابی به اهداف توسعه و سبک رهبری ، آموزش ارتباطات ، تشکیل تیم های کاری ، فروش موثر ، استخدام ( ابزار مکمل )، خدمات پس از فروش ، مربیگری ، تغییرات سازمانی ، مدیریت زمان و توسعه فردی استفاده می کنند. سالانه بیش از یک میلیون نفر خود را با این ابزار برای بهبود و توسعه رفتارهای مطلوب ارزیابی می کنند و 75 درصد از شرکتهای فورچون 500 این  مدل را برای افزایش بهره وری تیم های کاری خود و موارد ذیل استفاده کرده اند.


    بررسی خصوصیات و ویژگی‌های عمومی فرد و شناخت نقاط قوت و قابل بهبود ایشان

    نحوه ارتباط با فرد و افزایش قدرت تطبیق با مدل رفتاری مخاطب

    نحوه ایجاد انگیزش در افراد و کمک به رشد  آنها

    تبیین مدلهای علمی و کاربردی ارتباط مؤثر با دیگران به منظور حل و فصل تنش‌های سازمان و افزایش میزان كارآیی افراد

    مدیریت بهتر افراد جهت تاثیر گذاری بیشتر بر آنها و افزایش بهره وری فرد و سازمان

    تجزيه و تحليل شغلي افراد به منظور نیازسنجی و برنامه ريزي آموزشی

    کمک در شناسائی استعدادها برای جانشین پروری ، ارتقاء و ...

    سنجش و گزینش افراد در زمان جذب ،آموزش و توسعه منابع انسانی ، پاداش و جبران خدمت و ...

    افزایش مهارتهای ارتباطی کارکنان فروش و رشد میزان فروش آنها

    مدیریت بهتر تیم های کاری با شناخت بهتر ویژگی های رفتاری افراد و توانمندی های ایشان
+