این گزارش شامل چه بخش هایی است ؟

از ویژگی های رفتاری شما ، نقاط قوت ، نقاط ضعف ، راهکاری بهبود و توصیه های مدیریتی ، مشاغل مرتبط ، نمودار طبیعی ، نمودار کاری ، نمودار نرمال ، نمودار تطابق ،داشبورد مدیریتی با تعیین درجه های هشدار در داشبوردها ، نشان دادن سنسورها و رفتارهای فعال ، مدل شما در مدل جهانی دیسک و موارد اختصاصی مرتبط با شما می باشد که در نوع خود کم نظیر است ، طبق بررسی های انجام شده و اعلام افرادی که از این تست و گزارش آن بهره مند شده اند ، بیش از 85 درصد با ویژگی های رفتاری آنها مطابقت داشته است . این آزمون و سایر آزمونهای دیگر کلینیک کسب و کار ایرانیان با دو روش عادی و امن در اختیار افراد می باشد که روش امن ویژه مدیران ارشد می باشد .

+